Po celodenním shonu na Interním oddělení jsem si šla "omrknout" situaci na ambulanci: Jaká asi bude moje nadcházející noční služba? Po celém dni na oddělení jsem měla zavařený mozek a svaly na rukách mě bolely z  odpolední nečekané resuscitace pacienta...

Rychlým krokem jsem měřila chodbu. " To bude pekelná služba,", pomyslila jsem si. Ale pak mě cosi v mém nitru donutilo opravit se - ano, byl to těžký den, ale všechno nakonec dobře dopadlo. Ne?

"Já vím... bude to požehnaná služba...v tvých rukách, Pane Bože." Omluvila jsem se Tomu, komu jsem svojí službu, pacienty i sebe samu svěřila na starost.

V té  chvíli se moje pozornost obrátila k hluku televize řvoucí z pokoje, který jsem právě míjela:

"...je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný...."

To jsou přece slova žalmu! Ještě přes zeď lékařáku jsem slyšela pokračování žalmu právě probíhající mše. Netřeba dodávat, že slova jako Bůh, víra, nebo kněz jsou u nás na pracovišti vzácnější než šafrán. Růženec jsem viděla za celou dobu svojí práce zde u pacienta asi dvakrát. A teď...můj milý pacient J.M. poslouchá na TV Noe mši svatou na Volume 100! 

To abych slyšela i já.... 

 

 

ŽALM 103

 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,

vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,

po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.

Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.

Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.

Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;

jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí;

sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.

Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,

s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí.

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!

Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!

Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

 

A jaká byla tedy má noční služba?

NO PŘECI POŽEHNANÁ!!!